Kontakty

Tel/fax: 558 682 328
Mobil: 724 152 451
E-mail: info@gola-stavex.cz

O firmì

Pavel Gola - STAVEX, Ostravice

Soukromá firma Pavel Gola - STAVEX se sídlem v Ostravici byla založena v roce 1990 se zamìøením na pøedmìt podnikání:
„Provádìní staveb vèetnì jejich zmìn, udržovacích prací na nich a jejich odstraòování a na provádìní kompletních dodávek staveb v oblasti inženýrských sítí".

Provozovna firmy je umístìna na katastrálním území obce Ostravice ve vlastním areálu vybaveném veškerým zaøízením, skladovacími prostorami, zemními stroji a nákladními vozidly i ostatní technikou potøebnou k realizaci staveb ve výše uvedeném rozsahu.Vzhledem k 20-ti letému pùsobení na trhu máme spoustu zkušeností v tomto oboru.


Naše firma zamìstnává 16 pracovníkù ve složení strojníci, øidièi, zedníci, tesaøi a pomocní pracovníci. Tento poèet je však promìnlivý v návaznosti na objem provádìných prací a to je:
Výstavba rodinných domù, inženýrských sítí -kanalizaèní pøípojky, èistièky odpadních vod, vodovodní pøípojky, elektro pøípojky apod., pøíjezdových komunikací, zpevnìných ploch ze zámkové dlažby a lomového kamene, oplocení pozemkù, okrasné a kamenné zídky a veškeré výkopové a zemní práce, demolice objektù, vodohospodáøské stavby.


 

 

 


Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011